Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy Petr Hykš – Žížalí farma
e-shop: zizalifarma.cz

Kontaktní údaje

Název: Petr Hykš – Žížalí farma
Sídlo: Archlebov 38, 696 33
IČ: 08150338
Sp. Značka: OSDŽA5904/2019228
Č.j. Měst. Úřad Kyjov, OSDŽA31172/19228
Telefon: +420 773 171 668
Email: info@zizalifarma.cz
Kontaktní adresa: Archlebov 38, 696 63
Provozní doba: Po-Pá od 16:00 do 20:00 hodin, So od 08:00 -12:00 hodin

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, mimo nákladů na balení a doručení zboží. Náklady na balení a doručení zboží budou kupujícímu upřesněny při potvrzení objednávky e-mailem.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Objednávka

Objednávky vytvořené v internetovém obchodě jsou závazné. Vytvořením objednávky se kupující zavazuje dodržet kupní smlouvu, která vzniká při převzetí zboží. Kupující podáním internetové objednávky zároveň potvrzuje správnost vyplněných údajů v internetovém obchodě, což je zároveň podmínkou platnosti objednávky. Prodávající si ověří správnost vyplněných údajů a na jejich základě si vyhrazuje právo objednávku zrušit. Zároveň si prodávají vyhrazuje právo objednávku zrušit, pokud objednané zboží není skladem. Objednávka bude prodávajícím potvrzena e-mailem s celkovou cenou za dodávku zboží, včetně dopravného a balného.

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu současně se zbožím.

Cena a způsob doručení

Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

Nabízíme osobní odběr, zaslání poštou nebo přepravní společností.

Expedice zásilek probíhá v odpoledních hodinách.

Ceny za přepravu jsou prodávajícím upřesněny při potvrzení objednávky e-mailem, a to podle rozměrů a hmotnosti objednaného zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby

Platit je možné bezhotovostně bankovním převodem.

Za objednané zboží zaplatíte předem převodem na náš bankovní účet.

Číslo účtu: 1029734117/5500

Variabilní symbol: číslo objednávky

Po připsání platby na náš účet Vám zboží odešleme. O odeslání zásilky Vás budeme informovat.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
  
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 
  
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 
  
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. 
  
Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu. 
  
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku. 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.   
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.   
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.  

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.   
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.   

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.  

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 
  
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.   
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. 
  
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.   
Změny obchodních podmínek v jiné, než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. 
  
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. srpna 2019.